Академиялық ұтқырлық.

Академиялық ұтқырлық деп арнайы уақыттық мерзімге басқа білім беру немесе ғылыми ұйымдарға оқытушылар немесе студенттерд іоқуға, сабақ беруге, ғылыми жұмыспен айналысуға немесе біліктілігін арттыруға жіберуді айтамыз.

Біздің «Тоқыма және тамақинженериясы» ЖМбұлбағыттабелсендіжұмысжасауда, жылсайынакадемиялықұтқырлықбағдарламасы бойыншакафедраныңүздікстуденттерісеместрлікоқужылынсеріктес-жоо-да өтуде.

«Тоқыма және тамақинженериясы» ЖМстуденттерүшінакадемиялықұтқырлықбағдарламасынхалықаралықкелісім-шартнегізіндекелесідейшетелжәне ТМД серіктесжоо-да жүзегеасыруда:

 • Латвия ауылшаруашылыгы университеті(Латвия)
 • Падуан университеті (Италия)
 • ВаленсияПолитехникалық университеті (Испания)
 • Гент Университеті (Бельгия)
 • Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университетінің суыту және биотехнология институты (Рессей)
 • ТамақөндірісіМәскеулікмемлекеттікуниверситеті (Мәскеуқаласы, Ресей)
 • Қолданбалығылымдаржоғарғыоқуорны (Гамбург қаласы,  Германия)

6М072800- Өңдеуөндірісініңтехнологиясымамандығыбойыншаакадемиялықұтқырлықсыртқы бағдарламасыбойыншаПадуануниверситетінде (Италия)2 магистрант: Жамал И., Досайбеккызы Г.білім алуда, іс-тәжірибені IAESTEжолы бойынша (Чехия): Нарметова Т., Коршинбаева С.,Ақпараттық технологиялар, механика және оптика университетінің суыту және биотехнология институтында (Рессей): Роджай В.,Турдикулов М.келесі көктемгі семестріне2017/2018 о.ж. Падуан университетінде (Италия): Рыбакова А., Әбіш Ж., Латвия ауылшаруашылығы университетінде (Латвия):Раимбердиева Н., Акмалов А., Байрамова Ж. жоспарланған.

Академиялық ұтқырлық бойынша жоғары оқу орындары арасында өзара білім алмасу негізінде күзгі семестрге 2017-2018 о.ж. «Тоқыма және тамақ инженериясы» жоғары мектебінен Алматы технологиялық университетіне келесі 4студент жіберілді:

 1. 5В073300 – «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» мамандығы бойынша білім алушы ЖТ 15-4к1,3 топтарының студенттері Бекжигитова М.А., Усенова М.Қ., Толыбаева М.Ж.
 2. 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» мамандығы бойынша білім алушы ЖТ 15-1к4 тобының студенті Жаксыгелдиева Н.Ж.

Академиялық ұтқырлық бойынша жоғары оқу орындары арасында өзара білім алмасу негізінде күзгі семестрге 2017-2018 о.ж. «Тоқыма және тамақ инженериясы» жоғары мектебіне Алматы технологиялық университетінен келесі 6 студент қабылданды:

 1. 5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» мамандығы бойынша білім алушы ЖТ 15-4к1 тобына студент Маханбетова Ә.Б., ЖТ 15-1к1 тобына студенттер Арғынбаева А.Ғ., Мекембай Б.Н., Мусабекова Ә.
 2. 5В072800 – «Өңдеу өндірісінің технологиясы» мамандығы бойынша білім алушы ЖТ 16-3к тобына студент Үбай А.Ү.
 3. 5В073300 – «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» мамандығы бойынша білім алушы ЖТ 16-4к1 тобының студенті Кунакова М.

Шетелдік ғалымдармен бірлесіп ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу жолға койылуда. Бельгия, Ресей, Италия, Латвияғалымдарыбіздіңкафедраныңмагистранттарыныңшетелдікғылымикеңесшісіболыптабылып, бірлесіпғылымизерттеужұмыстарынжүргізугебелсенеқатысуда, және де Шымкенткекеліп лекция оқуда. 2017-2018 о.ж.Падуан университетіненпрофессорLomolinoG.«Тоқыма және тамақинженериясы» ЖМкеліплекциялықкурстарыноқыды.