Металл хлоридтерін фосфор қышқылымен ыдырау және ерігіштігін зерттеу

Авторлар: 
Қабылбекова Б. Н.
Анарбаев Ә.А.
Айкөзова Л.Д.
Журнал | газета: 
Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі
Басылып шыққан жылы: 
2009
Кілттік сөз: 
химиялық технология
фосфор қышқылы
изотермиялық әдіс