Падуя Университетінің (Италия) "DAFNAE" факультетінен келген профессор

Падуя  Университетінің (Италия) "DAFNAE" факультетіненкелген профессор ДжованнаЛомолино М.Әуезоватындағы ОҚМУ-нің "Тамақинженериясы" кафедрасында, 22/10/2017-05/11/2017 аралығында, ERASMUS бағдарламасынасәйкесекіапталық курс өткізді.Ол оқыған дәрістердің негізгі тақырыбы келесідейболды:  "Итальяндықжәнеәлемдікөнімдердіңтағамдықтехнологиясыжәнесенсорлықталдаудыңтеориялықаспектілері". Олкелесітақырыптарда презентация жасады: тамақөнімдерініңсапасынсенсорлықталдаудыңсипаттаушыжәнеерекшеленушіәдістері; сүттүрінебайланыстықұрамыныңөзгешелігі, мысалы, кәдімгіқазақстандықөнімдерүшінтүйежәнебиесүттеріненалынғанөнімдердің; коагулянт түрінежәнехалықаралықдәстүрлергебайланыстысүтөнімдерініңөндірісі; шоколад өндірісініңтехнологиясы; шарап өндірісініңтехнологиясы: жүзімдісығымдауданбастапшараптыңжетілуінедейінгі.

ICITE-2017 (26-27 қазан 2017 ж.) конференциясыкезінде профессор ДжованнаЛомолино "Solanumtuberosumкартопақуызыныңсығындысынаналынғанкөбіктіөнімдердіңқалыптасуы мен тұрақтылығы: протеиндер, газдар мен полисахаридтердіңөзарақатынасы" тақырыбындазерттеужұмысынұсынды.

Сондай-ақ, профессор ДжованнаЛомолино профессор-оқытушыларқұрамымен Падуя  Университетінің (Италия) "DAFNAE" https://www.cialissansordonnancefr24.com/generique-cialis/ факультеті мен М. Әуезоватындағы ОҚМУ-нің "Тамақинженериясы" кафедрасыарасындаболашақоқу мен  ғылымиынтымақтастықтыталқылады.