Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің 2017-2018 оқу жылына арналған оқу процессінің графигі

 

 

 

 

 

М. Әуезов атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. Ауэзова

 

    БЕКІТЕМІН

    Ғылыми Кеңес төрағасы

                                                                                         _____________________

                                                                               «___» __________2017ж.

                                                                                         хаттамасы  №_____

 

 

 

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН

тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ

ИНЖЕНЕРИИ

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымкент -2017

 

АЛҒЫ СӨЗ

 

 

Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады.

Талапкерлердің, студенттердің және қызметкерлердің оқу, білім беру және ғылыми жұмыстарын жоспарлау университеттің білім беру іс-әрекетін басқару жүйесінің жетекші элементі ретінде қарастырылады және академиялық күнтізбе жасау арқылы жүзеге асырылады.

Академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі.

ОҚМУ-нің академиялық күнтізбесі - ЖОО АЖ бірыңғай ақпараттық ортада құрылған университетте өткізілетін барлық іс-шаралар кестесін басқарудың бірыңғай жүйесі.

ОҚМУ-нің академиялық күнтізбесінде оқу жылы келесі академиялық кезеңдерден тұрады:

- теориялық оқыту - әр семестрде 15 апта (күзгі және көктемгі);

- студенттердің білімін ағымдық, межелік, аралық бақылау;

- кәсіптік іс-тәжірибе;

- жазғы семестр;

- демалыс;

- қорытынды аттестаттау (бітіруші курстарға).

Теориялық оқыту – оқу жоспарында анықталған жалпы білім беру, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жаратылыстану-ғылыми және кәсіптік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгеруге бағытталған студенттерді кәсіби дайындаудың бір бөлігі.

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде оқытушымен өткізілетін аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда білім алушылардың білімін оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру.

Межелік бақылау - бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.

Білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушының емтихан сессиясы кезеңінде бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім.

Кәсіптік іс-тәжірибе жоғары білім берудің оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.  Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді.

Жазғы семестр академиялық қарыздарды жою, оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықтарды жою, сондай-ақ қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған. Жазғы семестрдің ұзақтығы 6 апта.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Eхamination) - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің игеру дәрежесін немесе көлемін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Кредитная технология обучения осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя.

Планирование учебной, образовательной и научной деятельности абитуриентов, студентов и сотрудников рассматривается как ведущий элемент в системе управления образовательной деятельностью вуза и осуществляется путем составления Академического календаря.

Академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).

Академический календарь ЮКГУ - это единая система управления расписанием всех мероприятий проводимых в университете, построенная на базе единой информационной среды ИС ВУЗ.

В академическом календаре ЮКГУ учебный год состоит из академических периодов:

- теоретическое обучение по 15 недель каждый  семестр (осенний и весенний);

-  текущий, рубежный и  промежуточный контроль знаний обучающихся;

-  профессиональная практика;

-  летний семестр;

-  каникулы;

-  итоговая аттестация (для выпускного курса).

Теоретическое обучение – это часть профессиональной подготовки студентов, направленная на овладение знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями по общеобразовательным, общегуманитарным и социально-экономическим, естественнонаучным и профессиональным дисциплинам, определенным учебным планом.

Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение академического периода.

Рубежный контроль – контроль учебных достижений обучающихся по завершении раздела (модуля) одной учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в период экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения.

Профессиональная практика является обязательным компонентом учебной программы высшего образования. Она подразделяется на учебную, педагогическую, производственную и преддипломную.

Летний семестр предназначен для ликвидации академических задолженностей, устранения академической разницы в учебных программах, а также для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении. Продолжительность летного семестра не менее 6-ти недель.

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования.

 

  тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебі

 

 

5В072600 – Жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы;

5В072700 – Азық – түлік  тағамдары технологиясы;

5В072800 – Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша);

5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы.

 

Ай

Өту кезеңі

Іс-шаралар

Тамыз

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31

 

 

 

28-тамыз

    Абитуриенттерді М.Әуезов атындағы ОҚМУ қатарына қабылдау.

29.08-04.09

1 курс студенттеріне  арналған бағыттық аптасы.

1-кезең. 1 курс студенттерін пәндер бойынша тіркеу.

2 кезең. Жеке оқу жоспарын жасақтау.

3-кезең. Академияалық топтарды, ағымдарды қалыптастыру.

30- тамыз

Қазақстан Республикасының Конституция күні

 

Қыркүйек

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1- қыркүйек

Курбан Айт.  Білім күні.

1- қыркүйек

Білім күні. 2017-2018 оқу жылының басталуы.

4

5

6

7

8

9

10

04.09-15.12

Күзгі семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

04.09-15.09

 

Өндірістік іс – тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.     

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

18.09-29.12

Күзгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.     

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2-қазан

Оқытушы күні

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18
19

20

21

22

16.10-20.10

Бірінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

23

24

25

26

27

28

29

25- қазан

Республика күні

30

31

 

 

 

 

 

30.10-03.11

Бірінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

 

Қараша

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

17 қараша

Халықаралық студенттер күні

20

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1 - желтоқсан

Тұңғыш Президент күні

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

11.12-15.12                                                                                                                                                                     

Екінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

16-17 желтоқсан

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні

18

19

20

21

22

23

24

20.12-05.01

Қысқы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

20.12-12.01

Қысқы емтихан сессиясы

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

31

25.12-29.12

Екінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

 

Қаңтар

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1-2 қаңтар

Жаңа жыл мерекесі

03.01.-19.01

Қысқы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

7-қаңтар

Иса Мәсіх туған айты

8

9

10

11

12

13

14

08.01-19.01

Қысқы демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

15

16

17

18

19

20

21

15.01-26.01

Қысқы демалыс

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

22

23

24

25

26

27

28

22.01-02.02

 

Қысқы демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

22.01-04.05

 

Көктемгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.  

 3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

22.01-04.05

 

Диплом алды іс тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.    

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.   

 

 

 

 

 

 

 

22.01-25.05

 

 

 

 

Көктемгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072800  мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

29

30

31

 

 

 

 

29.01-11.05

Көктемгі семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

Ақпан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

05.02-04.05

Диплом алды іс тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.    

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

 

 

 

 

 

 

Наурыз

 

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3
4

01.03-27.03

 

2-4 курс студентерін  2018-2019 оқу жылына пәндерге тіркеу. 

       2018-2019 оқу жылына  жеке оқу жоспарын жасақтау  2-4 курс студенттеріне.

2018-2019 оқу жылына топтар мен ағымдарды құрастыру.

 

5

6

7

8

9

10

11

05.03-09.03

 

 

 

 

 

 

 

Бірінші межелік бақылау

         Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

 

8-наурыз

Халықаралық әйелдер күні

 

12

 

13

14

15

16

17

18

12.03-30.03

 

 

 

 

Өндірістік іс – тәжірибе

     Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

12.03-16.03

Бірінші межелік бақылау

         1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

19

20

21

22

23

24

25

21-23 наурыз

«Наурыз» мерекесі

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Сәуір

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30.04-04.05

Екінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

                     

 

Мамыр

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1-мамыр

ҚР халық бірлігі күні

7

8

9

10

11

12

13

08.05-25.05

 

 

 

 

Жазғы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

08.05-18.05

Диплом  жұмысын  жазу және қорғау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

08.05-11.05

Екінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

7-мамыр

Отан қорғаушы күні

9- мамыр           

Жеңіс күні

14

15

16

17

18

19

20

14.05-01.06

Жазғы емтихан сессиясы

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

21

22

23

24

25

26

27

21.05-25.05

 

 

 

 

Екінші межелік бақылау.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072800  мамандығы  бойынша

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

21.05-01.06

 Мемлекеттік емтиханға дайындық және тапсыру

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

28

29

30

31

 

 

 

28.05-15.06

 

 

 

 

Жазғы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072800  мамандығы  бойынша

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

28.05-03.08

 

 

 

 

Жазғы семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600,5В072700  мамандықтары бойынша.

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

28.05-01.06

 

 

Өндірістік іс-тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072700  мамандықтары бойынша.

28.05-13.07

Өндірістік іс-тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600  мамандықтары бойынша.

28.05-08.06

 

 

Демалыс І

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

 

Маусым

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

04.06-15.06

 

 

 

 

Дипломдық  жұмысты (жобаны) қорғау

 Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

04.06-08.06

Оқу іс тәжірибе

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.    

04.06-10.08

Жазғы семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

11

12

13

14

15

16

17

11.06-13.07

Әскери жиын

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

11.06-31.08

Демалыс

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша

18

19

20

21

22

23

24

18.06

 

 

 

 

Бітіруші студентерге біліктілік тағайындау туралы  бұйрық шығару:

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

18.06-24.08

 

 

 

 

Жазғы семестр

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

18.06-31.08

 

 

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Шілде

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

02.07-31.08

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

6- шілде

Қазақстан Республикасының Астана күні

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

16.07-27.07

 

 

Демалыс ІІ

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

16.07-31.08

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072600  мамандығы бойынша.

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

30.07-31.08

Өндірістік іс-тәжірибе

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

30.07-14.09

Өндірістік іс-тәжірибе

3 курс студенттеріне  5В072700, 5В072800,  мамандықтары бойынша.

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

 

 

5В072600 – Технология  и конструирование изделии  легкой промышленности;

5В072700 – Технология  продовольственных продуктов;

5В072800 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям);

5В073300 – Технология  и проектирование текстильных материалов.

 

 

Месяцы

Период прохождения

Мероприятия

Август

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31

 

 

 

28-августа

  Зачисление абитуриентов в ЮКГУ им. М.Ауезова

29.08-04.09

Ориентационная неделя для студентов 1 курса

1-этап. Регистрация на дисциплины 1 курса.

2-этап. Формирование ИУП

3-этап. Формирование академических групп, потоков.

30- августа

День Конституции Республики Казахстан

 

 

Сентябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

1- сентября

День знаний. Начало  2017-2018 учебного года.

1- сентября

Курбан Айт

4

5

6

7

8

9

10

04.09-15.12

Осенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

04.09-15.09

Производственная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072700, 5В072800.

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

18.09-29.12

Осенний семестр

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-октября

День учителя

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18
19

20

21

22

16.10-20.10

Первый рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

23

24

25

26

27

28

29

25- октября

День Республики

30

31

 

 

 

 

 

30.10-03.11

Первый рубежный контроль

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

Посвящение в специальность

 

Ноябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

17-ноября

Международный день студентов

20

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Декабрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1-декабря

День Первого Президента

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

11.12-15.12                                                                                                                                                                     

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600;

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

16-17 декабря

День независимости  Республики Казахстана

18

19

20

21

22

23

24

20.12-05.01

Зимняя экзаменационная сессия

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

20.12-12.01

Зимняя экзаменационная сессия

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

25

26

27

28

29

30

31

25.12-29.12

Второй рубежный контроль

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

 

Январь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1-2 января

Новогодний праздник

03.01-19.01

Зимняя экзаменационная сессия

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

7-января

Рождество Христово

8

9

10

11

12

13

14

08.01-19.01

Зимние каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600;

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

15

16

17

18

19

20

21

15.01-26.01

Зимние каникулы

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

22

23

24

25

26

27

28

22.01-02.02

 

Зимние каникулы

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

22.01-04.05

 

Весенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

 

 

 

 

 

 

 

22.01-25.05

 

 

 

 

Весенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072800

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

22.01-04.05

 

 

Преддипломная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600,  5В073300.

29

30

31

 

 

 

 

29.01-11.05

Весенний семестр

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

 

Февраль

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

05.02-04.05

Преддипломная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700,  5В072800.

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

Март

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

1

2

3
4

01.03-27.03

 

Регистрация на дисциплины  2018-2019 учебного года  студентов  2-4  курсов

Формирование ИУП  студентов 2-4 курсов на 2018-2019 учебный год.

Формирование академических групп,  потоков  на 2018-2019 учебный год.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

8-марта

Международный женский день

05.03-09.03

Первый рубежный  контроль

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

12

13

14

15

16

17

19

12.03-30.03

Производственная практика

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

12.03-16.03

Первый рубежный  контроль

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

19

20

21

22

23

24

25

21-23 марта

Праздник «Наурыз»

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Апрель

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30.04-04.05

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

Май

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1-мая

Праздник единства народов Республики  Казахстана

7

8

9

10

11

12

13

08.05-25.05

 

 

 

 

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

08.05-18.05

 

 

 

 

Написание и защита дипломной работы

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

08.05-11.05

Второй рубежный контроль

для студентов 1 курса по специальностям:5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

7- мая

День защитника Отечества

9- мая

День Победы

14

15

16

17

18

19

20

14.05-01.06

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 1 курса по специальностям:5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

21

22

23

24

25

26

27

21.05-25.05

 

 

 

 

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

21.05-01.06

Подготовка и сдача государственного экзамена

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

28

29

30

31

 

 

 

28.05-15.06

 

 

 

 

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

28.05-03.08

 

Летний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

28.05-13.07

 

 

Производственная практика

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

28.05-01.06

 

Производственная практика

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

28.05-08.06

Каникулы  І

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

 

Июнь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

04.06-15.06

 

 

 

 

Написание и защита дипломной работы

3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

04.06-08.06

 

 Учебная практика

     для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

04.06-10.08

 

Летний семестр

для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

11

12

13

14

15

16

17

11.06-13.07

Военные сборы

для студентов 3  курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

11.06-31.08

Каникулы

для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300

18

19

20

21

22

23

24

18.06

 

 

 

 

Присвоение квалификации выпускникам:

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

18.06-24.08

 

 

 

 

Летний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

18.06-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

Июль

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

02.07-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

6- июля

День столицы Республики Казахстан

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

16.07-27.07

Каникулы ІІ

 для студентов 3  курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

16.07-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

30.07-31.08

Производственная практика

для студентов  3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В073300

30.07-14.09

Производственная практика

для студентов 3 курса по специальностям:   5В072700, 5В072800

 

 

Разработал/Дайындаған:

Инспектор-регистратор высшей школы Текстильной и пищевой 

инженерии

Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің                                                                         

инспектор-тіркеушісі                                                                                                                      Досполова Ә.А.

 

 

Согласовано/Келісілді:

Администратор высшей школы Текстильной и пищевой

инженерии                                         

Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің

М. Әуезов атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. Ауэзова

 

    БЕКІТЕМІН

    Ғылыми Кеңес төрағасы

                                                                                         _____________________

                                                                               «___» __________2017ж.

                                                                                         хаттамасы  №_____

 

 

 

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН

тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің

АКАДЕМИЯЛЫҚ КҮНТІЗБЕСІ

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ

ИНЖЕНЕРИИ

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шымкент -2017

 

АЛҒЫ СӨЗ

 

 

Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады.

Талапкерлердің, студенттердің және қызметкерлердің оқу, білім беру және ғылыми жұмыстарын жоспарлау университеттің білім беру іс-әрекетін басқару жүйесінің жетекші элементі ретінде қарастырылады және академиялық күнтізбе жасау арқылы жүзеге асырылады.

Академиялық күнтізбе (Асаdеmіс Саlеndar) - оқу жылы бойына демалыс күндерін (каникулдар мен мерекелерді) көрсете отырып, оқу және бақылау іс-шараларын, кәсіби практикаларды өткізу күнтізбесі.

ОҚМУ-нің академиялық күнтізбесі - ЖОО АЖ бірыңғай ақпараттық ортада құрылған университетте өткізілетін барлық іс-шаралар кестесін басқарудың бірыңғай жүйесі.

ОҚМУ-нің академиялық күнтізбесінде оқу жылы келесі академиялық кезеңдерден тұрады:

- теориялық оқыту - әр семестрде 15 апта (күзгі және көктемгі);

- студенттердің білімін ағымдық, межелік, аралық бақылау;

- кәсіптік іс-тәжірибе;

- жазғы семестр;

- демалыс;

- қорытынды аттестаттау (бітіруші курстарға).

Теориялық оқыту – оқу жоспарында анықталған жалпы білім беру, жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жаратылыстану-ғылыми және кәсіптік пәндер бойынша білімдер мен дағдыларды меңгеруге бағытталған студенттерді кәсіби дайындаудың бір бөлігі.

Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау - академиялық кезең ішінде оқытушымен өткізілетін аудиториялық және аудиториялардан тыс сабақтарда білім алушылардың білімін оқу бағдарламасына сәйкес жүйелі түрде тексеру.

Межелік бақылау - бір оқу пәнінің ірі бөлімін (модулін) аяқтағанда білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау.

Білім алушыларды аралық аттестаттау - білім алушының емтихан сессиясы кезеңінде бір пәннің толық көлемін немесе бір бөлігінің мазмұнын аяқтап болғаннан кейін оның игеру сапасын бағалау мақсатында өткізілетін рәсім.

Кәсіптік іс-тәжірибе жоғары білім берудің оқу бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады.  Ол оқу, педагогикалық, өндірістік және диплом алды болып бөлінеді.

Жазғы семестр академиялық қарыздарды жою, оқу жоспарларындағы академиялық айырмашылықтарды жою, сондай-ақ қосымша оқыту қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін арналған. Жазғы семестрдің ұзақтығы 6 апта.

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау (Qualification Eхamination) - мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында қарастырылған оқу пәндерінің игеру дәрежесін немесе көлемін анықтау мақсатында өткізілетін рәсім.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Кредитная технология обучения осуществляется на основе выбора и самостоятельного планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с использованием кредита как унифицированной единицы измерения объема учебной работы обучающегося и преподавателя.

Планирование учебной, образовательной и научной деятельности абитуриентов, студентов и сотрудников рассматривается как ведущий элемент в системе управления образовательной деятельностью вуза и осуществляется путем составления Академического календаря.

Академический календарь (Academic Calendar) - календарь проведения учебных и контрольных мероприятий, профессиональных практик в течение учебного года с указанием дней отдыха (каникул и праздников).

Академический календарь ЮКГУ - это единая система управления расписанием всех мероприятий проводимых в университете, построенная на базе единой информационной среды ИС ВУЗ.

В академическом календаре ЮКГУ учебный год состоит из академических периодов:

- теоретическое обучение по 15 недель каждый  семестр (осенний и весенний);

-  текущий, рубежный и  промежуточный контроль знаний обучающихся;

-  профессиональная практика;

-  летний семестр;

-  каникулы;

-  итоговая аттестация (для выпускного курса).

Теоретическое обучение – это часть профессиональной подготовки студентов, направленная на овладение знаниями, умениями, общими и профессиональными компетенциями по общеобразовательным, общегуманитарным и социально-экономическим, естественнонаучным и профессиональным дисциплинам, определенным учебным планом.

Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка знаний обучающихся в соответствии с учебной программой, проводимая преподавателем на аудиторных и внеаудиторных занятиях в течение академического периода.

Рубежный контроль – контроль учебных достижений обучающихся по завершении раздела (модуля) одной учебной дисциплины.

Промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая в период экзаменационной сессии с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема учебной дисциплины после завершения ее изучения.

Профессиональная практика является обязательным компонентом учебной программы высшего образования. Она подразделяется на учебную, педагогическую, производственную и преддипломную.

Летний семестр предназначен для ликвидации академических задолженностей, устранения академической разницы в учебных программах, а также для удовлетворения потребностей в дополнительном обучении. Продолжительность летного семестра не менее 6-ти недель.

Итоговая аттестация обучающихся (Qualification Examination) - процедура, проводимая с целью определения степени освоения ими объема учебных дисциплин, предусмотренных государственным общеобязательным стандартом образования.

 

  тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебі

 

 

5В072600 – Жеңіл  өнеркәсіп  бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы;

5В072700 – Азық – түлік  тағамдары технологиясы;

5В072800 – Өңдеу өндірістерінің технологиясы (салалар бойынша);

5В073300 – Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы.

 

Ай

Өту кезеңі

Іс-шаралар

Тамыз

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31

 

 

 

28-тамыз

    Абитуриенттерді М.Әуезов атындағы ОҚМУ қатарына қабылдау.

29.08-04.09

1 курс студенттеріне  арналған бағыттық аптасы.

1-кезең. 1 курс студенттерін пәндер бойынша тіркеу.

2 кезең. Жеке оқу жоспарын жасақтау.

3-кезең. Академияалық топтарды, ағымдарды қалыптастыру.

30- тамыз

Қазақстан Республикасының Конституция күні

 

Қыркүйек

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1- қыркүйек

Курбан Айт.  Білім күні.

1- қыркүйек

Білім күні. 2017-2018 оқу жылының басталуы.

4

5

6

7

8

9

10

04.09-15.12

Күзгі семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

04.09-15.09

 

Өндірістік іс – тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.     

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

18.09-29.12

Күзгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.     

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2-қазан

Оқытушы күні

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18
19

20

21

22

16.10-20.10

Бірінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

23

24

25

26

27

28

29

25- қазан

Республика күні

30

31

 

 

 

 

 

30.10-03.11

Бірінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

 

Қараша

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

17 қараша

Халықаралық студенттер күні

20

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Желтоқсан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1 - желтоқсан

Тұңғыш Президент күні

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

11.12-15.12                                                                                                                                                                     

Екінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

16-17 желтоқсан

Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні

18

19

20

21

22

23

24

20.12-05.01

Қысқы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

20.12-12.01

Қысқы емтихан сессиясы

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

31

25.12-29.12

Екінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

 

Қаңтар

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1-2 қаңтар

Жаңа жыл мерекесі

03.01.-19.01

Қысқы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

7-қаңтар

Иса Мәсіх туған айты

8

9

10

11

12

13

14

08.01-19.01

Қысқы демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

15

16

17

18

19

20

21

15.01-26.01

Қысқы демалыс

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

22

23

24

25

26

27

28

22.01-02.02

 

Қысқы демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

22.01-04.05

 

Көктемгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.  

 3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

22.01-04.05

 

Диплом алды іс тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072600 мамандығы бойынша.    

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.   

 

 

 

 

 

 

 

22.01-25.05

 

 

 

 

Көктемгі семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072800  мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

29

30

31

 

 

 

 

29.01-11.05

Көктемгі семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

Ақпан

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

05.02-04.05

Диплом алды іс тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне 5В072700 мамандығы бойынша.    

4 курс студенттеріне 5В072700, 5В072800 мамандықтары бойынша.

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

 

 

 

 

 

 

Наурыз

 

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3
4

01.03-27.03

 

2-4 курс студентерін  2018-2019 оқу жылына пәндерге тіркеу. 

       2018-2019 оқу жылына  жеке оқу жоспарын жасақтау  2-4 курс студенттеріне.

2018-2019 оқу жылына топтар мен ағымдарды құрастыру.

 

5

6

7

8

9

10

11

05.03-09.03

 

 

 

 

 

 

 

Бірінші межелік бақылау

         Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700,  5В072800 мамандықтары бойынша.     

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

 

8-наурыз

Халықаралық әйелдер күні

 

12

 

13

14

15

16

17

18

12.03-30.03

 

 

 

 

Өндірістік іс – тәжірибе

     Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

12.03-16.03

Бірінші межелік бақылау

         1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

 

19

20

21

22

23

24

25

21-23 наурыз

«Наурыз» мерекесі

 

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Сәуір

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30.04-04.05

Екінші межелік бақылау

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

                     

 

Мамыр

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1-мамыр

ҚР халық бірлігі күні

7

8

9

10

11

12

13

08.05-25.05

 

 

 

 

Жазғы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

08.05-18.05

Диплом  жұмысын  жазу және қорғау

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

08.05-11.05

Екінші межелік бақылау

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

7-мамыр

Отан қорғаушы күні

9- мамыр           

Жеңіс күні

14

15

16

17

18

19

20

14.05-01.06

Жазғы емтихан сессиясы

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

21

22

23

24

25

26

27

21.05-25.05

 

 

 

 

Екінші межелік бақылау.

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072800  мамандығы  бойынша

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

21.05-01.06

 Мемлекеттік емтиханға дайындық және тапсыру

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

28

29

30

31

 

 

 

28.05-15.06

 

 

 

 

Жазғы емтихан сессиясы

Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072800  мамандығы  бойынша

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

28.05-03.08

 

 

 

 

Жазғы семестр

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600,5В072700  мамандықтары бойынша.

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

28.05-01.06

 

 

Өндірістік іс-тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072700  мамандықтары бойынша.

28.05-13.07

Өндірістік іс-тәжірибе

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600  мамандықтары бойынша.

28.05-08.06

 

 

Демалыс І

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

 

Маусым

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

04.06-15.06

 

 

 

 

Дипломдық  жұмысты (жобаны) қорғау

 Қысқартылған оқу түріндегі 3 курс студенттеріне

5В072600, 5В072700 мамандықтары  бойынша

4 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

04.06-08.06

Оқу іс тәжірибе

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.    

04.06-10.08

Жазғы семестр

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

11

12

13

14

15

16

17

11.06-13.07

Әскери жиын

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

11.06-31.08

Демалыс

1 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша

18

19

20

21

22

23

24

18.06

 

 

 

 

Бітіруші студентерге біліктілік тағайындау туралы  бұйрық шығару:

Қысқартылған оқу түріндегі 2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700  мамандықтары бойынша.     

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

18.06-24.08

 

 

 

 

Жазғы семестр

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

18.06-31.08

 

 

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072800  мамандығы бойынша.

2 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 мамандықтары бойынша.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

Шілде

 

 

Дс

Сс

Ср

Бс

Жм

Сн
Жк

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

02.07-31.08

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072700  мамандығы бойынша.

6- шілде

Қазақстан Республикасының Астана күні

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

16.07-27.07

 

 

Демалыс ІІ

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300 мамандықтары бойынша.

16.07-31.08

Демалыс

Қысқартылған оқу түріндегі  2 курс студенттеріне 5В072600  мамандығы бойынша.

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

30.07-31.08

Өндірістік іс-тәжірибе

3 курс студенттеріне 5В072600, 5В073300 мамандықтары бойынша.

30.07-14.09

Өндірістік іс-тәжірибе

3 курс студенттеріне  5В072700, 5В072800,  мамандықтары бойынша.

 

 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ТЕКСТИЛЬНОЙ И ПИЩЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ

 

 

5В072600 – Технология  и конструирование изделии  легкой промышленности;

5В072700 – Технология  продовольственных продуктов;

5В072800 – Технология перерабатывающих производств (по отраслям);

5В073300 – Технология  и проектирование текстильных материалов.

 

 

Месяцы

Период прохождения

Мероприятия

Август

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

28

29

30

31

 

 

 

28-августа

  Зачисление абитуриентов в ЮКГУ им. М.Ауезова

29.08-04.09

Ориентационная неделя для студентов 1 курса

1-этап. Регистрация на дисциплины 1 курса.

2-этап. Формирование ИУП

3-этап. Формирование академических групп, потоков.

30- августа

День Конституции Республики Казахстан

 

 

Сентябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

1- сентября

День знаний. Начало  2017-2018 учебного года.

1- сентября

Курбан Айт

4

5

6

7

8

9

10

04.09-15.12

Осенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

04.09-15.09

Производственная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072700, 5В072800.

11

12

13

14

15

16

17

 

 

18

19

20

21

22

23

24

18.09-29.12

Осенний семестр

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-октября

День учителя

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18
19

20

21

22

16.10-20.10

Первый рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

23

24

25

26

27

28

29

25- октября

День Республики

30

31

 

 

 

 

 

30.10-03.11

Первый рубежный контроль

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

Посвящение в специальность

 

Ноябрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

13

14

15

16

17

18

19

17-ноября

Международный день студентов

20

21

22

23

24

25

26

 

 

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

Декабрь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

2

3

1-декабря

День Первого Президента

4

5

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

16

17

11.12-15.12                                                                                                                                                                     

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600;

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

16-17 декабря

День независимости  Республики Казахстана

18

19

20

21

22

23

24

20.12-05.01

Зимняя экзаменационная сессия

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

20.12-12.01

Зимняя экзаменационная сессия

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

25

26

27

28

29

30

31

25.12-29.12

Второй рубежный контроль

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

 

Январь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1-2 января

Новогодний праздник

03.01-19.01

Зимняя экзаменационная сессия

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

7-января

Рождество Христово

8

9

10

11

12

13

14

08.01-19.01

Зимние каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600;

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600, 5В073300.

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

15

16

17

18

19

20

21

15.01-26.01

Зимние каникулы

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

22

23

24

25

26

27

28

22.01-02.02

 

Зимние каникулы

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700, 5В072800.

22.01-04.05

 

Весенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

 

 

 

 

 

 

 

22.01-25.05

 

 

 

 

Весенний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072800

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

22.01-04.05

 

 

Преддипломная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072600,  5В073300.

29

30

31

 

 

 

 

29.01-11.05

Весенний семестр

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

 

Февраль

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

05.02-04.05

Преддипломная практика

для студентов 3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям:

5В072700,  5В072800.

12

13

14

15

16

17

18

 

 

19

20

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

Март

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

1

2

3
4

01.03-27.03

 

Регистрация на дисциплины  2018-2019 учебного года  студентов  2-4  курсов

Формирование ИУП  студентов 2-4 курсов на 2018-2019 учебный год.

Формирование академических групп,  потоков  на 2018-2019 учебный год.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

8-марта

Международный женский день

05.03-09.03

Первый рубежный  контроль

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

12

13

14

15

16

17

19

12.03-30.03

Производственная практика

 для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

12.03-16.03

Первый рубежный  контроль

для студентов 1 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

19

20

21

22

23

24

25

21-23 марта

Праздник «Наурыз»

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Апрель

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

 

 

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30.04-04.05

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

Май

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

1

2

3

4

5

6

1-мая

Праздник единства народов Республики  Казахстана

7

8

9

10

11

12

13

08.05-25.05

 

 

 

 

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700 ;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

08.05-18.05

 

 

 

 

Написание и защита дипломной работы

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

08.05-11.05

Второй рубежный контроль

для студентов 1 курса по специальностям:5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

7- мая

День защитника Отечества

9- мая

День Победы

14

15

16

17

18

19

20

14.05-01.06

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 1 курса по специальностям:5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

21

22

23

24

25

26

27

21.05-25.05

 

 

 

 

Второй рубежный контроль

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

21.05-01.06

Подготовка и сдача государственного экзамена

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

28

29

30

31

 

 

 

28.05-15.06

 

 

 

 

Летняя экзаменационная сессия

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

28.05-03.08

 

Летний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В072700;

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

28.05-13.07

 

 

Производственная практика

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

28.05-01.06

 

Производственная практика

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

28.05-08.06

Каникулы  І

для студентов 3 курса по специальностям:  5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

 

 

Июнь

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

4

5

6

7

8

9

10

04.06-15.06

 

 

 

 

Написание и защита дипломной работы

3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

04.06-08.06

 

 Учебная практика

     для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

04.06-10.08

 

Летний семестр

для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300 ;

11

12

13

14

15

16

17

11.06-13.07

Военные сборы

для студентов 3  курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

11.06-31.08

Каникулы

для студентов 1 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300

18

19

20

21

22

23

24

18.06

 

 

 

 

Присвоение квалификации выпускникам:

для студентов 3 курса сокр. формы обучения  по специальностям: 5В072600, 5В072700.

для студентов 4 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

18.06-24.08

 

 

 

 

Летний семестр

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

18.06-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальности: 5В072800 ;

для студентов 2 курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800, 5В073300.

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

Июль

 

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб
Вс

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

3

4

5

6

7

8

02.07-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072700

6- июля

День столицы Республики Казахстан

9

10

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

21

22

16.07-27.07

Каникулы ІІ

 для студентов 3  курса по специальностям: 5В072600, 5В072700, 5В072800,  5В073300.

16.07-31.08

Каникулы

для студентов 2 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600

23

24

25

26

27

28

29

 

 

30

31

 

 

 

 

 

30.07-31.08

Производственная практика

для студентов  3 курса сокр. формы обучения по специальностям: 5В072600, 5В073300

30.07-14.09

Производственная практика

для студентов 3 курса по специальностям:   5В072700, 5В072800

 

 

Разработал/Дайындаған:

Инспектор-регистратор высшей школы Текстильной и пищевой 

инженерии

Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің                                                                         

инспектор-тіркеушісі                                                                                                                      Досполова Ә.А.

 

 

Согласовано/Келісілді:

Администратор высшей школы Текстильной и пищевой

инженерии                                         

Тоқыма және тамақ инженериясы жоғары мектебінің

администраторы                                                                                                                                       Батиркулова А.А.

администраторы                                                                                                                                       Батиркулова А.А.